to top
 • demo

  Vašim právam poskytujeme spoľahlivú ochranu

  V každej situácii, keď potrebujete profesionálnu právnu pomoc. Team odborníkov s Vami skonzultuje situáciu, v akej sa nachádzate, a zabezpečí komplexnú ochranu Vašich majetkových a osobných záujmov. Prevedieme Vás labyrintom právnych predpisov. Spoľahnite sa na nás.

 • Sme vždy na Vašej strane práva

  Vaše požiadavky si pozorne vypočujeme, dôsledne preskúmame skutkovú situáciu, aby sme mohli vykonať jej právnu analýzu. Poradíme Vám vhodný právny postup a pripravíme pre Vás všetko potrebné. Prinášame Vám úľavu od riešenia Vašich právnych problémov.

"Základom spravodlivosti je dôvera, to znamená stálosť a úprimnosť v slovách i dohodách."

Právo. Spravodlivosť. Čestnosť.

Uplatňujeme to, čo je právom podľa zákona

Sme členom Slovenskej advokátskej komory, čo nás oprávňuje poskytovať advokátske služby právneho poradenstva a právnej pomoci vo všetkých právnych oblastiach, a v súlade s právnymi predpismi o advokácii. Pri poskytovaní právnych služieb kladieme osobitný dôraz na profesionalitu, spoľahlivosť a invenčnosť, ktoré sú potrebné nielen pri riešení bežnej právnej agendy, ale najmä nevyhnutne potrebné v procesoch vysoko špecializovaného právneho poradenstva zameraného na neobvyklé a mimorutinné právne problémy klientov.

signature

oblasti
právneho
pôsobenia

Naši právnici sú poprednými odborníkmi v oblastiach zamerania kancelárie, s dlhoročnými skúsenosťami nadobudnutými pri riešení náročných právnych prípadov.

Práca a zamestnávanie

Prednášame pracovné právo študentom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave...

Viac informácií

Obchod a peniaze

Prioritne sa orientujeme na potreby podnikateľov, ktorým poskytujeme právne služby nielen pri bežných požiadavkách...

Viac informácií

Rodina a vzťahy

Pri rozvode sa vzťahy medzi manželmi nachádzajú mimo rámca porozumenia a začína sa skutočný boj...

Viac informácií

Zastupovanie v konaniach

Rozumieme procesným postupom v konaniach pred súdmi a v konaniach pred orgánmi štátnej správy...

Viac informácií

Bankrot a ochrana pred veriteľmi

Šťastie praje pripraveným, a v čase hroziaceho úpadku v podnikaní to platí dvojnásobne...

Viac informácií

Nehnuteľnosti a development

Nehnuteľnosti majú v živote osobitý význam, právne špecifiká a spravidla vyššiu než bežnú cenu...

Viac informácií

IT, umelci a výskumníci

Každá umelecká zručnosť či myšlienková kreativita a každý inovatívny priemyselný nápad majú možnosť byť chránené autorstvom....

Viac informácií

Životné prostredie

Zabezpečujeme komplexne a na vysokej profesionálnej úrovni právne poradenstvo v oblasti práva životného prostredia...

Viac informácií

Law stories

  Referencie

  • Eva Odorova
   Eva Ódorová slovenská reprezentantka v stolnom tenise

   Od advokátskej kancelárie Matejka&Friedmannova s.r.o. som dostala nie len profesionálnu službu na vysokej úrovni, vďaka ktorej kladne vyriešili môj prípad, ale moja spokojnosť bola dovŕšená aj mimoriadnym finačným odškodnením.

  • Jessica Doe
   Ing. Miroslav Uhrin v tom čase predseda predstavenstva RVS, a.s

   Advokátska kancelária Matejka Friedmannová s. r. o. poskytovala právne služby pre RVS a.s pri likvidácii spoločnosti. Služby boli poskytované počas celého trvania procesu a komplexne pokrývali potreby samotnej spoločnosti, ako aj jej akcionárov, ktorými boli Národná banka Slovenska, Ministerstvo financií SR a najdôležitejšie komerčné banky na Slovensku. Služby boli na kvalitatívne vysokej úrovni, v rámci ponúknutej ceny a výrazne pomohli úspešne ukončiť komplikovaný proces likvidácie.

  • Jessica Doe
   MUDr.Marek Vaňo Primár - Chirurgického centra a.s.

   Vážená advokátska kancelária. Ešte raz by som Vám chcel poďakovať za promptné a s veľkým profesionálnym nadhľadom riešené komplikácie ohľadom našeho pracovno-právneho problému. Verím, že rovnakým spôsobom pristupujete aj k ostatným klientom.

  • Jessica Doe
   Jana Borovská Head of Administration - Würth International Trading s.r.o.

   Na advokátskej kancelárii MATEJKA & FRIEDMANNOVÁ si najviac cením, že vedia takpovediac "trafiť klinec po hlavičke". Nielen citácia zákonov, ale reálna využiteľnosť ich odporúčaní v praxi je hlavnou pridanou hodnotou pre našu spoločnosť. Učite odporúčam!

  • Jessica Doe
   Ladislav Bacigál CEO - Autumn League

   Vážený JUDr. Matejka, týmto sa chcem poďakovať Vám a Vašim kolegom, s ktorými som spolupracoval na úspešnej obchodnej transakcii, výsledkom ktorej je dlhoročný kontrakt pre našu spoločnosť. Prajem veľa úspechov a množstvo spokojných zákazníkov celému kolektívu.

  • Ing. Ján Ružička Immo Service Group s.r.o.

   Chcel by som poďakovať advokátskej kancelárií Matejka & Friedmanová s.r.o., že od roku 2009 je našim spoľahlivým partnerom v oblasti zastupovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako aj nás (správcu) pri výkone správy nehnuteľností. Služby tejto kancelárie by som odporučil každej správcovskej spoločnosti, ktorá hľadá partnera, ktorý svojim fundovaným a proaktívnym prístupom chráni záujmy všetkých vlastníkov a aj správcu.

  Členovia nášho tímu poskytli resp. poskytujú právne služby nasledovným beneficientom našich služieb

  Associate 1
  Associate 2
  Associate 3
  Associate 4
  Associate 4
  Associate 4
  Associate 4
  Associate 4

  spoznajte
  náš

  tím

  Za poskytovanými službami stojí stabilný a jednotný team preverený rokmi spolupráce pri riešení náročných úloh.

  • v advokácii pôsobí od roku 2000, a za ten čas bol členom teamu významných bratislavských advokátov aj veľkých nadnárodných advokátskych kancelárií
  • pôsobil v Prahe a Bratislave
  • pre jeho odbornosť bol ako jediný v SR opakovane určený za rozhodcu v reprezentatívnom spore tripartity (Hospodárska a sociálna rada SR)
  • je sprostredkovateľ a rozhodca kolektívnych sporov určený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • nielen praxou, ale aj odborne a publicisticky sa angažuje v pracovnom práve
  • špecializuje sa na obchodné právo, právo cenných papierov, insolvencie, sporovú agendu
  • plynule komunikuje v češtine a angličtine
  • v advokácii pôsobí od roku 2005
  • je spoluautorkou viacerých monotematických publikácií z oblasti pracovného práva
  • poskytuje právne služby obciam a mestám pri výkone ich právomocí
  • má výborné skúsenosti pri zmluvnom vyjednávaní
  • špecializuje sa na občianske právo, pracovné právo, rodinné právo
  • klienti oceňujú vysokú mieru empatie a vnorenia sa do problematiky
  • plynule komunikuje v češtine a angličtine
  • podieľala sa na viacerých významných verejne obstaraných kontraktoch v IT sektore
  • má praktické skúsenosti s režimom správy bytov
  • špecializuje sa na občianske právo, obchodné právo, rodinné právo a sporovú agendu
  • plynule komunikuje v maďarčine a angličtine
  • absolvovala právnické vzdelanie na PF UK v Bratislave a v Nemecku
  • v advokácii pôsobí od roku 2013
  • výborne sa orientuje v medzinárodnej odbornej literatúre, v zahraničnej judikatúre a v rozhodovacej praxi Súdneho dvora Európskej únie
  • podieľa sa na obchodných prípadoch s medzinárodným prvkom
  • špecializuje sa na pracovné právo, obchodné právo, štátnu pomoc a protimonopolné právo
  • plynule komunikuje v nemčine angličtine
  • disponuje dobrým analytickým a kritickým myslením
  • je spoluautorom monotematickej publikácie zákazu diskriminácie
  • poskytuje poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, štátnej pomoci, autorských práv a IT
  • špecializuje sa na sporovú agendu, obchodné právo, štátnu pomoc a občianske právo
  • má mimoriadny zmysel pre detail
  • je spoluautorom monotematickej publikácie zákazu diskriminácie
  • poskytuje poradenstvo v oblasti SBS, stavebných predpisov, daňového konania a environmentálne témy
  • špecializuje sa na občianske právo, sporovú agendu, obchodné právo
  • má dobré komunikačné schopnosti
  • poskytuje poradenstvo v oblasti obchodného práva, občianskeho práva a odpadového hospodárstva
  • od roku 2009 pôsobí na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vo viacerých formách pedagogického procesu a od roku 2015 je zároveň vedúcim tejto katedry. V roku 2018 habilitoval v odbore pracovné právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.
  • v rokoch 2016 až 2019 pôsobil ako prodekan pre vzťahy s odbornou verejnosťou na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
  • Pôsobí ako lektor na Justičnej akadémii Slovenskej republiky a od roku 2019 aj ako advokát so špecializáciou na pracovné právo.
  • podieľal sa a v súčasnosti pôsobí ako hlavný riešiteľ i spoluriešiteľ niekoľkých vedeckých grantov (VEGA, KEGA, či grantov financovaných zo zdrojov EÚ).
  • je zostavovateľom zborníkov z mnohých vedeckých konferencií
  • je autorom, resp. spoluautorom viac ako 110 publikovaných odborných prác - monografií, komentárov, učebných textov, ako aj rôznych vedeckých článkov z medzinárodných konferencií
  • odborne pôsobí na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venuje vedeckej práci, prednáškovej činnosti a vedeniu seminárnych skupín.
  • od marca roku 2015 je zástupcom vedúceho Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
  • má dlhoročné skúsenosti v advokácii z oblasti práva nehnuteľností, pozemkového práva, občianskeho práva, rodinného práva, korporátneho práva, a osobitne sa špecializuje na oblasť pracovného práva.
  • je sprostredkovateľ a rozhodca kolektívnych sporov určený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • spolupracuje s viacerými zamestnávateľskými a odborovými organizáciami pôsobiacimi na Slovensku.
  • je autorom a spoluautorom viac ako 40 publikovaných odborných prác - učebníc pracovného práva, odborných a vedeckých publikácií na rôzne praktické problémy spojené s uplatňovaním pracovnoprávnych inštitútov v praxi, a to tak z individuálneho ako aj kolektívneho pracovného práva
  Matejka Friedmannova

  Matejka Friedmannová s.r.o.
  Dunajská 48
  811 08 Bratislava
  +421 2 381 05 493
  office@matejka.company

  made on with by PP IT

  © All rights reserved Matejka Friedmannová s.r.o.