to top

Životné prostredie

Oblasť právneho pôsobenia

Z vlastnej praxe ovládame právnu problematiku prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií, aj problematiku ochrany vôd. Detailne poznáme procesy týkajúce sa odpadového hospodárstva, a to nielen na úrovni zberových spoločností, obcí a miest, ale aj v prevádzkach skládkovateľov odpadu, spracovateľov odpadu a organizácií zodpovednosti výrobcov. Poskytujeme právne poradenstvo a právnu pomoc v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, a to najmä investorom činností s vplyvom dopadajúcim na životné prostredie, avšak aj zainteresovanej verejnosti. Vieme, že kvalitný environmentálny manažment investície si nevystačí len s outsourcingom EIA dokumentácie a zastupovaním odborne spôsobilou osobou v súvisiacich konaniach, ale vyžaduje aj taktiku, plánovanie a priebežnú kontrolu. V procesoch posudzovania vplyvov na životné prostredie vykonávame pre klientov priebežný kontroling vypracovávaných zámerov a odborných posudkov, spolu definujeme okruhy dotknutých osôb a ich individuálny vplyv na konkrétne konanie EIA, priebežne komunikujeme s príslušným orgánom, dotknutými orgánmi a prípadne s inšpekčnými orgánmi za účelom zosúlaďovania a zefektívňovania konania.
Náš právny tím špecializujúci sa na právo životného prostredia má dlhoročné skúsenosti z praxe, ale aj z legislatívneho procesu. Orientujeme sa v slovenskej ako aj európskej legislatíve a judikatúre na úseku ochrany životného prostredia.

Poskytujeme právnu pomoc a poradenstvo najmä v nasledovných oblastiach:

  • kontrola obsahu zámerov a odborných posudkov vypracovaných pre účely posudzovania vplyvov projektov na životné prostredie [EIA] z hľadiska dodržania formálnych a zákonných náležitostí
  • definovanie okruhov účastníkov EIA procesov z hľadiska prínosov ich zapojenia do konania
  • poradenstvo a zastupovanie v procesoch pre povolenie na zriadenie skládky, osobitné poradenstvo pri finalizácii procesov podľa § 114c zákona o odpadoch, uzatvorenia skládky a jej rekultivácie
  • súvisiace poradenstvo IPKZ [integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia]
  • právne služby pri kontrahovaní obcí, zberových spoločností, výrobcov, organizácií zodpovednosti výrobcov a koordinačných centier pre nakladanie s odpadom
  • právna podpora a právna pomoc prevádzkovateľom verejných vodovodov a verejných kanalizácií
  • zastupovanie v konaniach pred kontrolnými a inšpekčnými orgánmi
  • zastupovanie v konaniach pred súdmi

made on with

© All rights reserved Matejka Friedmannová s.r.o.