to top

Práca a zamestnávanie

Oblasť právneho pôsobenia

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti riešenia zložitých pracovnoprávnych sporov. Zastupujeme klientov na strane zamestnávateľov, ale aj na strane zamestnancov. Prednášame pracovné právo študentom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme určení rozhodovať kolektívne spory medzi zamestnávateľmi a odbormi pre oblasť celej SR. Rozhodujeme spory medzi členmi štátnej tripartity tvorenej vládou SR, zástupcami zamestnávateľských združení a zástupcami Konfederácie odborových zväzov.
Ste zamestnávateľ a Váš zamestnanec si neplní spoje pracovnoprávne povinnosti alebo porušuje pracovnú disciplínu? Alebo ste zamestnanec a zo strany zamestnávateľa došlo k porušeniu Vašich práv? Poskytneme Vám adekvátne právne poradenstvo a pomôžeme vyriešiť Váš pracovnoprávny problém.

Poskytujeme právnu pomoc a právne poradenstvo v týchto oblastiach:

  • personálny audit, analýza agendy prepustenia zamestnanca a hromadného prepúšťania, odborné poradenstvo pri zoštíhľovaní manažmentu
  • ochrana akcionárov / spoločníkov vhodným nastavením manažérskych zmlúv
  • riešenie pracovných deliktov, absencií, nízkeho výkonu zamestnancov, uplatňovanie náhrady škody a pod.
  • zamestnávanie cudzincov
  • vypracovanie vzorových pracovných zmlúv, dohôd, interných smerníc, príkazov, pracovných poriadkov a iných interných dokumentov/li>
  • zastupovanie v konaní pred súdmi
  • zastupovanie v kontrolných a inšpekčných konaniach inšpekcie práce a ÚPSVaR

made on with

© All rights reserved Matejka Friedmannová s.r.o.