to top
 • demo

  Vašim právam poskytujeme spoľahlivú ochranu vždy

  keď potrebujete profesionálnu právnu pomoc. Naši odborníci s Vami prekonzultujú situáciu, v akej sa nachádzate, a poskytnú Vám komplexnú ochranu Vašich osobných záujmov, rodinných pomerov a ochranu majetku. Prevedieme Vás labyrintom právnych predpisov. Spoľahnite sa na nás.

 • Sme vždy na Vašej strane práva

  Vaše požiadavky si pozorne vypočujeme, dôsledne preskúmame skutkovú situáciu, aby sme mohli vykonať jej právnu analýzu. Poradíme Vám vhodný právny postup a pripravíme pre Vás všetko potrebné. Prinášame Vám úľavu od riešenia Vašich právnych problémov.

"Základom spravodlivosti je dôvera, to znamená stálosť a úprimnosť v slovách i dohodách"

Marcus Tullius Cicero

Právo. Spravodlivosť. Čestnosť.

Uplatňujeme to, čo je právom podľa zákona

Sme členom Slovenskej advokátskej komory. Máme viac ako 15 rokov praxe, počas ktorej sme poskytli naše právne služby stovkám spokojných klientov. Máme vysoké % úspešnosti v riešení sporov. Pri poskytovaní našich služieb kladieme osobitný dôraz na profesionalitu, spoľahlivosť a invenčnosť, ktoré sú potrebné pre vyriešenie najmä špecializovaných právnych problémov našich klientov. Staňte sa aj Vy našim klientom a Vaše právne problémy vyriešime za Vás. Pre Vás a Vaše zámery máme to správne a efektívne riešenie.

signature

Sme členmi


Oblasti
právneho
pôsobenia

Poskytujeme právne poradenstvo a právne služby pre firmy, pre živnostníkov, ako aj právne služby a právne poradenstvo pre bežných občanov. A zároveň poskytujeme právne služby a právne poradenstvo aj pre cudzincov s pobytom alebo aj bez pobytu na území Slovenska. Naši právnici sú poprednými odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami nadobudnutými pri riešení náročných právnych prípadov. Našou špecializáciou je najmä obchodné právo, pracovné a antidiskriminačné právo, právo životného prostredia, rodinné právo a športové právo. Naše služby však poskytujeme komplexne aj pre ostatné oblasti práva.

Online založenie a zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným

Portál ORSR.HELP je online systém na vytvorenie dokumentácie pre založenie a zmeny v s.r.o. - intuitívne, inteligentne, výsledok okamžite a bez čakania... ...

Viac informácií

Diskriminácia v práci

Stretli ste sa v práci s diskrimináciou – s porušením zásady rovnakého zaobchádzania? Máte pocit, že ste boli diskriminovaný alebo že Vás diskriminujú z dôvodu Vášho veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, farby pleti, majetku...

Viac informácií

Obchod a peniaze

Prioritne sa orientujeme na potreby Vás podnikateľov, väčších aj malých firiem. Poskytujeme právne služby nielen pri zakladaní, vzniku a zmenách firmy, ale najmä pri realizácii Vašich podnikateľských aktivít...

Viac informácií

Nehnuteľnosti a development

Nehnuteľnosti majú v živote osobitý význam, právne špecifiká a spravidla vyššiu než bežnú cenu. Ak zvažujete ich kúpu, eliminujte riziko na minimum, aby ste nezostali bez peňazí aj bez nehnuteľnosti...

Viac informácií

Rodina a vzťahy

Snažili ste sa svoje manželstvo zachrániť, ale ani napriek všetkej snahe sa Vám to nepodarilo? Potom je rozvod najvhodnejším riešením. Pri rozvode sa vzťahy medzi manželmi nachádzajú mimo rámca porozumenia a začína sa skutočný boj o deti, o výživné a o majetky...

Viac informácií

Životné prostredie

Z vlastnej praxe ovládame právnu problematiku prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií, aj problematiku ochrany vôd. Detailne poznáme procesy týkajúce sa odpadového hospodárstva...

Viac informácií

IT, umelci a výskumníci

Zverte svoju kreativitu našej profesionalite. Moderná doba so sebou prináša nové výzvy. Právo IT je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich právnych odvetví. To je napokon spojené aj s jeho významnou zložkou - Virtuality...

Viac informácií

Zastupovanie v konaniach

Ovládame procesné postupy v konaniach pred súdmi a v konaniach pred orgánmi štátnej správy. Poznáme právne predpisy a aplikovateľnú judikatúru slovenských súdov...

Viac informácií

Práca a zamestnávanie

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti riešenia zložitých pracovnoprávnych sporov. Zastupujeme klientov na strane zamestnávateľov, ale aj na strane zamestnancov...

Viac informácií

Športovci

Klientom poskytujeme komplexné právne služby v oblasti športového práva, a to prostredníctvom špecializovaného tímu právnikov na športové právo. Uvedomujeme si, že šport a právo majú v dnešnej dobe k sebe veľmi blízko...

Viac informácií

Bankrot a ochrana pred veriteľmi

Šťastie praje pripraveným a v čase hroziaceho úpadku v podnikaní to platí dvojnásobne. Ak niet cesty vyhnúť sa hroziacemu úpadku, neznamená to nevyhnutne, že podnikateľ musí zbankrotovať...

Viac informácií

Law stories

  Referencie

  • Eva Odorova
   Eva Ódorová slovenská reprezentantka v stolnom tenise

   Od advokátskej kancelárie Matejka&Friedmannova s.r.o. som dostala nie len profesionálnu službu na vysokej úrovni, vďaka ktorej kladne vyriešili môj prípad, ale moja spokojnosť bola dovŕšená aj mimoriadnym finačným odškodnením.

  • Jessica Doe
   Ing. Miroslav Uhrin v tom čase predseda predstavenstva RVS, a.s

   Advokátska kancelária Matejka Friedmannová s. r. o. poskytovala právne služby pre RVS a.s pri likvidácii spoločnosti. Služby boli poskytované počas celého trvania procesu a komplexne pokrývali potreby samotnej spoločnosti, ako aj jej akcionárov, ktorými boli Národná banka Slovenska, Ministerstvo financií SR a najdôležitejšie komerčné banky na Slovensku. Služby boli na kvalitatívne vysokej úrovni, v rámci ponúknutej ceny a výrazne pomohli úspešne ukončiť komplikovaný proces likvidácie.

  • Jessica Doe
   MUDr.Marek Vaňo Primár - Chirurgického centra a.s.

   Vážená advokátska kancelária. Ešte raz by som Vám chcel poďakovať za promptné a s veľkým profesionálnym nadhľadom riešené komplikácie ohľadom našeho pracovno-právneho problému. Verím, že rovnakým spôsobom pristupujete aj k ostatným klientom.

  • Jessica Doe
   Jana Borovská Head of Administration - Würth International Trading s.r.o.

   Na advokátskej kancelárii MATEJKA & FRIEDMANNOVÁ si najviac cením, že vedia takpovediac "trafiť klinec po hlavičke". Nielen citácia zákonov, ale reálna využiteľnosť ich odporúčaní v praxi je hlavnou pridanou hodnotou pre našu spoločnosť. Učite odporúčam!

  • Jessica Doe
   Ladislav Bacigál CEO - Autumn League

   Vážený JUDr. Matejka, týmto sa chcem poďakovať Vám a Vašim kolegom, s ktorými som spolupracoval na úspešnej obchodnej transakcii, výsledkom ktorej je dlhoročný kontrakt pre našu spoločnosť. Prajem veľa úspechov a množstvo spokojných zákazníkov celému kolektívu.

  • Ing. Ján Ružička Immo Service Group s.r.o.

   Naša spoločnosť ako správca bytových domov našiel v advokátskej kancelárii Matejka Friedmannová s.r.o. dlhoročného partnera s dnes už rodinným prístupom. AK MF nám poskytuje právne služby s najvyššou kvalitou, expresne a nad požadovaný rámec, čím predchádza k vznikom zbytočných právnych sporov. AK MF našej spoločnosti poskytuje veľký rozsah právnych služieb súvisiacich so správou bytových domov ako od základných vymáhaní nedoplatkov od vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príprave písomných hlasovaní vlastníkov a účasť na nich, cez rôzne právne analýzy súvisiace so Zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ako aj iných právnych predpisov, pomocou pri stavebných konaniach, pri riešení poistných udalostí, po riešenie problémov pri zmluvných záväzkoch s dodávateľmi služieb. AK MF nás úspešne zastupuje ako v súdnych, tak aj správnych konaniach . Vzhľadom na doteraz kvalitne poskytované právne služby sa tešíme na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

  • Pavol Holec International Republican Institute - Office Manager, Europe s.r.o.

   S Vašou advokátskou kanceláriou sme začali spolupracovať minulý rok a boli sme milo prekvapení rýchlosťou a aj odbornosťou s ktorou nám boli právne služby poskytnuté. Všetky požiadavky, ktoré sme Vám zadali boli vyriešené k našej spokojnosti. Ak sa v budúcnosti vyskytnú nejaké právne problémy, ktoré budeme potrebovať prekonzultovať určite sa na Vás obrátime znova.

  • Vladimír Švorec VaM a priatelia s.r.o. - Konateľ

   Advokátska kancelária Matejka Friedmannová s.r.o. poskytovala mojej spoločnosti právne služby pri verejnom obstarávaní spojenom s možnosťou poskytnutia nenávratného finančného príspevku od štátu. V danom verejnom obstarávaní sme mali postavenie verejného obstarávateľa. AK MF nám poskytla komplexnú právnu pomoc pri vyhotovovaní dokumentácie pre verejné obstarávanie – súťažné podklady verejného obstarávania, ako aj zabezpečovala evidenciu a zverejňovanie príslušných dokumentoch v Informačnom systéme Elektronického verejného obstarávania – EVO ver. 18 a samozrejme komunikáciu s príslušným ministerstvom pre získanie nenávratného finančného príspevku. Zo strany AK MF nám bol vysvetlený celý proces komplikovaného verejného obstarávania zo strany verejného obstarávateľa, v jednotlivých krokoch verejného obstarávania, ktoré sme museli osobne vykonať boli plne k dispozícii a pripravili všetku dokumentáciu pre vyhodnotenie verejného obstarávania. Poskytnuté právne služby a zastupovanie pred ministerstvom bolo na vysokej úrovni a pre prípad ďalšej možnosti verejného obstarávania sa jednoznačne obrátime na AK MF.

  Členovia nášho tímu poskytli resp. poskytujú právne služby nasledovným beneficientom našich služieb

  Associate 1
  Associate 2
  Associate 3
  Associate 4
  Associate 4
  Associate 4
  Associate 4
  Associate 4
  Associate 4
  Associate 4
  Associate 4
  Associate 4

  Spoznajte
  náš

  tím

  Za poskytovanými službami stojí stabilný a jednotný tím odborníkov preverený rokmi spolupráce pri riešení náročných úloh.

  • v advokácii pôsobí od roku 2000, a za ten čas bol členom teamu významných bratislavských advokátov aj veľkých nadnárodných advokátskych kancelárií
  • pôsobil v Prahe a Bratislave
  • pre jeho odbornosť bol ako jediný v SR opakovane určený za rozhodcu v reprezentatívnom spore tripartity (Hospodárska a sociálna rada SR)
  • je sprostredkovateľ a rozhodca kolektívnych sporov určený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • nielen praxou, ale aj odborne a publicisticky sa angažuje v pracovnom práve
  • špecializuje sa na obchodné právo, právo cenných papierov, insolvencie, sporovú agendu
  • plynule komunikuje v češtine a angličtine
  • v advokácii pôsobí od roku 2005
  • je spoluautorkou viacerých monotematických publikácií z oblasti pracovného práva
  • poskytuje právne služby obciam a mestám pri výkone ich právomocí
  • má výborné skúsenosti pri zmluvnom vyjednávaní
  • špecializuje sa na občianske právo, pracovné právo, rodinné právo
  • klienti oceňujú vysokú mieru empatie a vnorenia sa do problematiky
  • plynule komunikuje v češtine a angličtine
  • odborne pôsobí na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venuje vedeckej práci, prednáškovej činnosti a vedeniu seminárnych skupín.
  • od marca roku 2015 je zástupcom vedúceho Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
  • má dlhoročné skúsenosti v advokácii z oblasti práva nehnuteľností, pozemkového práva, občianskeho práva, rodinného práva, korporátneho práva, a osobitne sa špecializuje na oblasť pracovného práva.
  • je sprostredkovateľ a rozhodca kolektívnych sporov určený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • spolupracuje s viacerými zamestnávateľskými a odborovými organizáciami pôsobiacimi na Slovensku.
  • je autorom a spoluautorom viac ako 40 publikovaných odborných prác - učebníc pracovného práva, odborných a vedeckých publikácií na rôzne praktické problémy spojené s uplatňovaním pracovnoprávnych inštitútov v praxi, a to tak z individuálneho ako aj kolektívneho pracovného práva
  • disponuje dobrým analytickým a kritickým myslením
  • je spoluautorom monotematickej publikácie zákazu diskriminácie
  • poskytuje poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, štátnej pomoci, autorských práv a IT
  • špecializuje sa na sporovú agendu, obchodné právo, štátnu pomoc a občianske právo
  • má mimoriadny zmysel pre detail
  • je spoluautorom monotematickej publikácie zákazu diskriminácie
  • poskytuje poradenstvo v oblasti SBS, stavebných predpisov, daňového konania a environmentálne témy
  • špecializuje sa na občianske právo, sporovú agendu, obchodné právo