to top

Zavedenie tabuľkového výživného

Law stories

Ministerstvo spravodlivosti vydalo vo februári roku 2024 metodiku pre výpočet výživného na základe všeobecnej tabuľky. Metodika má odporúčací charakter. Viaceré európske krajiny, vrátane napríklad Českej republiky, už majú tzv. tabuľkové výživné zavedené v praxi.


Určenie výšky výživného je v každom jednom prípade určené individuálne. Vychádza zo skutkových okolností konkrétneho prípadu. Súdy Slovenskej republiky pri určovaní výšky výživného vychádzajú zo zákonných kritérií pre jej určenie, ktorými sú najmä odôvodnené potreby oprávneného (dieťaťa), ale aj schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného (rodičov).
 • Rozsudok, ktorým príslušný súd určuje výšku výživného musí spĺňať tak ako všetky súdne rozhodnutia požiadavku predvídateľnosti a právnej istoty.
 • Objektivizácia výpočtu výživného na základe tabuľky zabezpečí určenie výšky výživného tak, aby bola naplnená požiadavka zásadnej predvídateľnosti súdnych rozhodnutí. Predvídateľnosť súdnych rozhodnutí ohľadom výšky výživného povedie k tomu, že povinné osoby skôr dospejú k dohode o výške výživného, následkom čoho dochádza k skráteniu súdnych konaní.
 • Základom pre určenie výšky tabuľkového výživného je správne zistenie čistého príjmu rodičov. Súd pri zisťovaní čistého príjmu rodičov aplikuje vyšetrovaciu zásadu. V praxi súd vyzve rodičov na zaslanie potvrdenia o zárobku za obdobie posledných 12 mesiacov vyhotovené zamestnávateľom, respektíve ak podnikajú súd vyzve na zaslanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie a výkaz o majetku a záväzkoch.
 • Výška tabuľkového výživného je určená percentom z čistého príjmu povinného v závislosti od životnej etapy, v ktorej sa dieťa nachádza, a od celkového počtu vyživovacích povinností, viď tabuľka nižšie (Zdroj: stránka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky).
vyzivovaTabulka
Pre určenie správnej výšky vyživovacej povinnosti je nevyhnutné tabuľku používať nasledujúcim spôsobom v uvedenom poradí:
 1. určenie čistého príjmu povinného rodiča,
 2. priradenie životnej etapy dieťaťa,
 3. zohľadnenie počtu vyživovacích povinností rodiča,
 4. zohľadnenie miery starostlivosti o dieťa a styku s dieťaťom.
Objektivizácia má svoje limity využitia, preto majú objektivizačné nástroje vo väčšine krajín odporúčací charakter. Objektivizáciu výživného nebude možné použiť vo všetkých prípadoch. Využitie prichádza do úvahy najmä v prípadoch, kedy odôvodnené potreby oprávneného budú zodpovedať potrebám, ktoré by sme mohli označiť ako bežné, najmä vzhľadom na vek a zdravotný stav dieťaťa. Rovnako tak na strane povinného.
Ďalšie limity využitia tabuľky možno definovať nasledovne:
 1. Tabuľka vychádza výlučne z príjmov povinného, nezohľadňuje napr. jeho majetkové pomery, ktoré môžu mať významný vplyv na určenie výšky vyživovacej povinnosti; nezohľadňuje okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho životnú úroveň (zabezpečovanie životnej úrovne partnerom/manželom povinného rodiča) a pod.
 2. Tabuľka je nastavená k orientačnému určeniu výšky výživného z jednoducho zistiteľnej výšky reálne alebo potenciálne dosahovaného príjmu povinného rodiča.
 3. Tabuľka nemusí byť bez ďalšieho využiteľná v prípade rodičov s nadštandardnými príjmami.
 4. Tabuľka je určená pre prípady, keď má povinný rodič voči svojim deťom maximálne 4 vyživovacie povinnosti. Zároveň tabuľka nezohľadňuje existenciu vyživovacích povinností, ktoré môže mať rodič v rôznej miere voči iným osobám.
 5. Aj keď tabuľka pracuje s rozčlenením do životných etáp dieťaťa, malo by byť rešpektované, že potreby dieťaťa s vekom všeobecne neustále rastú.

Závery metodickej príručky ohľadom určenia konkrétnej percentuálnej výšky používanej pri výpočte výživného sú výsledkom komparácie odôvodnení rozhodnutí odvolacích súdov vo veciach výživného a následného zovšeobecnenia zistených údajov. Zdrojom čerpania boli rozhodnutia krajských súdov rozhodujúcich v jednotlivých častiach Slovenskej republiky.
Cieľom zavedenia tabuľkového výživného je najmä stanoviť objektívne kritériá založené na relevantných ukazovateľoch, vytvoriť základ pre transparentný výpočet výšky výživného a zabezpečiť tak maximálnu možnú mieru predvídateľnosti výpočtu a rovnakým prístupom určiť optimálne výživné pre dieťa, aby sa zároveň zefektívnila rozhodovacia činnosť súdov a aby sa účastníkom konania zabezpečil rovnaký prístup k spravodlivosti.

made on with

© All rights reserved Matejka Friedmannová s.r.o.