to top

Zastupovanie v konaniach

Oblasť právneho pôsobenia

Ovládame procesné postupy v konaniach pred súdmi a v konaniach pred orgánmi štátnej správy. Poznáme právne predpisy a aplikovateľnú judikatúru slovenských súdov. Orientujeme sa aj v domácej a zahraničnej odbornej literatúre, ale aj v judikatúre Európskeho súdneho dvora. Posúdime silné a slabé stránky Vašich argumentov a dôkazov, vyhodnotíme potenciálne riziká v konaní. Pripravíme Vám procesnú stratégiu a namodelujeme pravdepodobnosť dosiahnuteľného výsledku. Spoľahlivo Vás prevedieme labyrintom procesných konaní. Kontaktujte náš tím odborníkov na procesné postupy.

Poskytujeme právnu pomoc a poradenstvo v týchto oblastiach:

 • prevzatie zastupovania a analýza silných a slabých stránok Vašich dôkazov
 • vyhodnotenie potenciálnych rizík v konaní
 • príprava procesnej stratégie
 • vypracovanie podaní na predbežnú súdnu ochranu
 • vypracovanie meritórnych a procesných podaní na súd alebo iný orgán
 • vypracovanie komunikačnej stratégie so štátnym orgánom
 • vypracovanie odvolaní, dovolaní, námietok, sťažností

Máme rozmanité skúsenosti pri zastupovaní klientov:

 • v sporoch na okresných a krajských súdoch
 • na Najvyššom súde SR v dovolacom konaní a v konaní o kasačných sťažnostiach
 • na Ústavnom súde SR
 • v správnych konaniach (daňové, stavebné, živnostenské, priestupkové, enviro, SBS, a pod.)
 • v kontrolných konaniach (miestne zisťovanie a daňová kontrola, inšpekcia práce, stavebný dohľad a pod.)
 • v podnikateľskej oblasti vo veciach obchodných, majetkových, pracovných
 • pre obyvateľstvo vo veciach pracovných, občianskych a rodinných

made on with

© All rights reserved Matejka Friedmannová s.r.o.