to top

Diskriminácia v práci

Oblasť právneho pôsobenia

Stretli ste sa v práci s diskrimináciou – s porušením zásady rovnakého zaobchádzania? Máte pocit, že ste boli diskriminovaný alebo že Vás diskriminujú z dôvodu Vášho veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, farby pleti, majetku, zdravotného postihnutia, náboženského vyznania alebo viery, manželského stavu, sociálneho pôvodu alebo z iného dôvodu? Máte právo domáhať sa ochrany!
Naši právnici na antidiskriminačné právo Vám poskytnú účinnú právnu pomoc a poradia Vám, ako postupovať. Máte nepríjemné skúsenosti na pracovisku, zažili ste nepríjemné zvýhodňovanie inej zamestnankyne alebo dokonca sexuálne obťažovanie? Robí Vám nadriadený bossing alebo mobbing? Citlivo s Vami preberieme všetky okolnosti a poradíme Vám, ako ďalej účinne postupovať v antidiskriminačnom konaní. Vysvetlíme Vám, čo znamená obrátené dôkazné bremeno v prípade antidiskriminačných žalôb a ďalšie špecifiká.
Neoprávnene Vás obviňujú z diskriminácie? Poskytneme Vám odbornú právnu pomoc a vysvetlíme Vám ako sa môžete brániť.

Poskytujeme právnu pomoc a poradenstvo osobám, ktoré sa cítia dotknuté diskrimináciou, najmä v nasledovných oblastiach:

 • - analýza diskriminačnej agendy a odborné poradenstvo
 • - zastupovanie na rokovaniach so zamestnávateľom
 • - vypracovanie negatórnej a/alebo reštitučnej a/alebo satisfakčnej žaloby
 • - zastupovanie v konaní pred súdmi
 • - vypracovanie podnetov a sťažností na kontrolné a inšpekčné orgány

Poskytujeme právnu pomoc a poradenstvo firmám, ktoré boli obvinené z diskriminačného konania, najmä v nasledovných oblastiach:

 • - analýza diskriminačnej agendy a odborné poradenstvo
 • - revízia a vypracovanie pracovných poriadkov a iných interných dokumentov zamestnávateľov týkajúcich sa diskriminácie, vybavovania sťažností a podnetov zamestnancov, odmeňovania zamestnancov, zabezpečovania a uplatňovania princípu rovnakých príležitostí
 • - tvorba kódexov správania s väzbou na dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch
 • - revízia a vypracovanie pracovných a manažérskych zmlúv
 • - vypracovanie vyjadrenia k negatórnej a/alebo reštitučnej a/alebo satisfakčnej žalobe
 • - zastupovanie v konaní pred súdmi
 • - zastupovanie v kontrolných a inšpekčných konaniach

made on with

© All rights reserved Matejka Friedmannová s.r.o.