to top

Daňový bonus pre matky detí do 15 rokov

Law stories

Skupina poslancov doručila Národnej rade Slovenskej republiky dňa 20. novembra 2023 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Matky detí do 15 rokov by s účinnosťou zákona od 01. júla 2024 mali mať nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa vo výške 100,- Eur. Poslanecký návrh nebol doposiaľ prerokovaný na prebiehajúcom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré začalo dňa 06.12.2023.

Cieľom predkladaného návrhu zákona je podľa dôvodovej správy kompenzovať matkám nižšiu mzdu oproti mužom, ale aj oproti ženám, ktoré z dôvodu starostlivosti o dieťa kariéru neprerušili.
Nárok na daňový bonus môže matka uplatniť na nezaopatrené, vyživované dieťa, ktoré s ňou žije v domácnosti, do dovŕšenia 15 rokov veku dieťaťa, ak dosiahla zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov (príjem zo závislej činnosti) alebo § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov (príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti), ktorej základ dane (čiastkový základ dane) je najmenej vo výške jednej polovice základu dane vypočítaného zo sumy minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Oznámením č. 372/2023 Z. z. zo dňa 27.09.2023 ustanovilo pre rok 2024 zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2024 zo sumy 700,- Eur ustanovenej pre rok 2023 na sumu 750,- Eur, z čoho vyplýva, že matka musí mať príjem minimálne v sume 375,-€.
S odkazom na zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa za nezaopatrené dieťa daňovníka považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz. Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je aj dieťa, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy, sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.
Zákonodarca v návrhu myslí aj na súbeh jednotlivých daňových bonusov. Navrhovaný daňový bonus na matku možno uplatniť v súbehu s daňovým bonusom podľa § 33 zákona o dani z príjmov a daňovým bonusom na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o dani z príjmov. V prípade, ak by daň matky bola nižšia ako sumy daňového bonusu podľa § 33, daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a a daňového bonusu na matku podľa § 33b zákona o dani z príjmov sumu, o ktorú súčet súm daňových bonusov presiahne výšku dane, je správca dane povinný vrátiť matke vo forme preplatku na dani.
Návrh rozširuje povinnosť daňovníka, matku, o uvedenie mena, priezviska a rodného čísla dieťaťa, ktoré zakladá matke nárok na daňový bonus na dieťa v daňovom priznaní.
Pre daňovníka je tiež podstatný vznik nároku na daňový bonus na dieťa. Daňovník by si tak mohol uplatniť svoj nárok už v mesiaci, kedy sa dieťa narodilo, alebo v ktorom bolo osvojené, alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
Viac o návrhu zákona sa dozviete TU
Navrhovaná novela zákona o dani z príjmov má podľa zákonodarcu vyšší hodnotový cieľ. Od 01. novembra 2023 do konca roka pracujú ženy na Slovensku v porovnaní s mužmi zadarmo. Podľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny „Ak zohľadníme už odpracované dni v roku 2023, tak od 1. novembra pracujú na Slovensku ženy v porovnaní s mužmi až do konca roka zadarmo. Inými slovami to znamená, že za rok z jedného eura, ktoré zarobia muži, dostanú ženy len 83 centov.“
Podľa údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky bola pre rok 2022 priemerná hrubá mesačná mzda vypočítaná pre mužov a ženy vo výške 1.501,- Eur . Separátne priemerná hrubá mesačná mzda mužov v roku 2022 bola vo výške 1.654,- Eur a pre ženy vo výške 1.343,- Eur, čo v prepočte znamená nepomer v neprospech žien na mesačnej mzde v hrubom vo výške 311,- Eur.
Prieskum platových rozdielov medzi mužmi a ženami na úrovni Európskej únie vykonal Štatistický úrad Európskej únie. Ženy v Európskej únií zarábajú v priemere o takmer 12,7 % menej ako muži. Na Slovensku je v súčasnosti 16,60 % rozdiel v odmeňovaní. dozviete
Viac informácií o prieskume sa dozviete TU

made on with

© All rights reserved Matejka Friedmannová s.r.o.